I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.autoecu.pl, znajdującego się na stronie internetowej, pod adresem www.autoecu.pl. Zaznaczyć trzeba, że niniejszy      Regulamin sprzedaży, nie wyłącza, ani nie ogranicza praw Konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione, ani uchylone w drodze umowy.
2. Sklep jest prowadzony przez firmę Tomasza Wieczorek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 642-254-93-26, Regon 278033892.
3. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 w dni robocze za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: tomek@autoecu.pl
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów - osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu.
6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
7. Miejscem realizacji dostaw towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.autoecu.pl jest terytorium Unii Europejskiej, Europy i Ameryki.
8. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, spełniającym następujące minimalne wymagania: zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka np. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, lub każda inna, włączona obsługa Cookies i najnowsza wersja Java Script, zainstalowany aktualny program Adobe Acrobat Reader, dostęp do Internetu oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
9. Złożone przez klienta zamówienie, zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie www.autoecu.pl. W przypadku niedostępności towaru, przy opisie którego nie było prawidłowej informacji, klient zostanie powiadomiony e-mailem o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
10. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.autoecu.pl, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez www.autoecu.pl zamówienia klienta.
11. Sklep zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności, np. zapisywanie preferencji przeglądania. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek, pozwalają na przechowywanie plików cookies sklepu.
12. Klient dokonujący zakupów w Sklepie internetowym www.autoecu.pl i logujący się do sklepu, zobowiązany jest do podania danych, zgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem nie zrealizowania zamówienia.

II. Towar
1. Sklep internetowy www.autoecu.pl, zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości towarów, w tym ich ceny w kwocie brutto, na stronie www.autoecu.pl, przy opisie danego towaru (w karcie towaru).
2. Do sprzedaży, w tym do sprzedaży promocyjnej, oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3. W przypadku braku dostępności towarów (wyczerpania się towarów), www.autoecu.pl zamieszcza o tym stosowną informację na stronie Sklepu www.autoecu.pl, przy opisie danego towaru. Jednakże, w przypadku gdyby www.autoecu.pl zamieścił stosowną informację o niedostępności danego towaru, po przyjęciu zamówienia od klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni (trzydziestu dni), licząc od daty zawarcia umowy. Jeżeli klient dokonał zapłaty za towar, firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek zwróci klientowi uiszczoną przez klienta kwotę za towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, od odstąpienia od umowy przez www.autoecu.pl. Firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek dokona zwrotu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Klient ma możliwość podjęcia decyzji zarówno o częściowej realizacji zamówienia wraz ze zwrotem części zapłaty w przypadku uiszczenia zapłaty za zamówienie, jak również decyzji o wydłużeniu realizacji zamówienia z uwagi na oczekiwanie na brakujący towar. Klient ma także możliwość zamiany brakującego towaru, na inny w tej samej cenie, lub droższy po uiszczeniu dodatkowej zapłaty lub anulowania zamówienia w całości.
4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w Sklepie internetowym www.autoecu.pl, podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym towarze, jest wiążąca dla stron, w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
5. Sklep internetowy www.autoecu.pl, zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie znajdujących się w ofercie sklepu cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.autoecu.pl, a także wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych, lub wyprzedaży.
6. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży przez Sklep internetowy www.autoecu.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.


III. Zawarcie umowy (zamówienia)
1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie internetowym www.autoecu.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. Zamówienia realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu, od godziny 8:00 do godziny 19:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, realizowane będą w najbliższym dniu roboczym w kolejności w jakiej zamówienia wpłynęły.
3. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon z kasy fiskalnej, lub na życzenie faktura VAT.
4. Zamówienia od klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową Sklepu www.autoecu.pl, po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej.
W zamówieniu klient dokonuje, w szczególności:
wyboru zamawianych towarów,
zatwierdzenia zamówienia,
dokonania płatności za zamówienie.
5. Przed wysłaniem zamówienia, na etapie jego składania, klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.
6. Klient składa Firmie TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu www.autoecu.pl. Klient składając zamówienie, akceptuje w całości Regulamin sklepu internetowego www.autoecu.pl.
7. Umowa sprzedaży towarów oferowanych poprzez Sklep internetowy www.autoecu.pl, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia klienta przez www.autoecu.pl, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.
8. Klient może anulować zamówienie, które nie zostało wysłane. W tym celu klient zobowiązany jest, do jak najszybszego kontaktu ze sklepem pod numerem telefonu:
48 501 723 192, 48 603 218 625
lub poprzez e-maila: tomek@autoecu.pl, przemek@autoecu.pl.

IV. Potwierdzenie zawarcia umowy
1. Dane przekazane przez klienta w ramach składanego zamówienia, są przechowywane i przetwarzane przez firmę TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania, lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie, jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność, za podanie nieprawdziwych danych.
2. Sklep internetowy przekaże klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w rozsądnym czasie, po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia.

V. Termin i sposób dostawy
1. Firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez klienta towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez www.autoecu.pl zamówienia złożonego przez klienta, względnie od momentu otrzymania przez www.autoecu.pl , od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry, jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, względnie od momentu otrzymania przez www.autoecu.pl od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry. Wszystkie zamówienia wysyłane są do klienta w ciągu 1-2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
2. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem poczty mailowej klienta, Poczty Polskiej oraz firm kurierskich na adres wskazany przez klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez klienta w zamówieniu. Firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

VI. Koszty przesyłki
Koszty przesyłki towaru zakupionego w Sklepie internetowym www.autoecu.pl są uzależnione od wyboru sposobu dostarczenia towaru przez klienta oraz wybranej przez klienta formy płatności.

VII. Zastrzeżenie własności towaru
Do chwili uiszczenia przez klienta pełnej należności za zamówiony towar, pozostaje on własnością firmy TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek.

VIII. Zasady płatności za towar
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
płatność poprzez serwis: przelewy24.pl,
płatność przelewem na rachunek bankowy,
płatność poprzez serwis: PayPal.
rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem:
PayPal.
2. Elektroniczny przelew bankowy (dot.pkt1a powyżej) – płatność w tym zakresie dokonywana jest za pośrednictwem partnera rozliczeniowego Sprzedawcy, tj. spółki PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, operatora płatności Przelewy24 („Operator płatniczy”),
3. Karty płatnicze – za pośrednictwem partnera Sprzedawcy wskazanego w pkt. powyżej.
4. W razie wyboru płatności wskazanej w pkt.a, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych „Przelewy24” i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Kupujący może także wrócić do dokonania powyższej płatności w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego operatora PayPro S.A. wymaga dokonania rejestracji w tym serwisie płatniczym.
5. Wybierając płatność jedną z opcji płatności „z góry”, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia, postępując zgodnie z procedurą płatności określoną przez Operatora płatniczego. Za dzień otrzymania płatności Ceny oraz Kosztów dostawy uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego.
6. W razie wybrania płatności w formie „za pobraniem”, Klient dokonuje płatności kurierowi gotówką, przy odbiorze Towaru.
7. Sprzedający nie pobiera dodatkowych opłat za skorzystanie przez Klienta z jednej z form płatności wskazanych powyżej, ponad opłaty ponoszone przez Sprzedającego.
8. Firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności, ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
9. Sklep www.autoecu.pl wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzednim.
10. W zależności od dokonanego przez klienta wyboru formy płatności:
w przypadku płatności gotówką przy odbiorze towaru, należność za towar pobierana jest podczas dostawy towaru,
w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za towar pobierana jest, jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane,
w przypadku płatności poprzez serwis Dotpay, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
11. W przypadku wyboru płatności przelewem (dot.pkt1b), do jego realizacji należy użyć następujących danych:
a) do wpłat w walucie PLN
TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek
ul. Raciborska 183
44-210 Rybnik
Nr rachunku bankowego/NRB: 10 1050 1403 1000 0090 6744 1510
Nr IBAN: PL 10 1050 1403 1000 0090 6744 1510
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
W TYTULE PRZELEWU prosimy wpisać imię i nazwisko, oraz numer zamówienia.
b) do wpłat w walucie EURO
TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek
ul. Raciborska 183
44-210 Rybnik,
Nr rachunku bankowego/NRB: 72 1050 1403 1000 0091 1198 5413
Nr IBAN: PL72 1050 1403 1000 0091 1198 5413
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
W TYTULE PRZELEWU prosimy wpisać imię i nazwisko, oraz numer zamówienia.

IX. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru (tj. zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie www.autoecu.pl i zwrócić towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru przez klienta (procedura na podstawie Rozdziału 4 „Prawo odstąpienia od umowy” z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) lub wskazaną przez klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, klient powinien w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru kierując je na adres:
TMW ELECTRONIC
Tomasz Wieczorek
ul. Raciborska 183
44-210 Rybnik
www.autoecu.pl
z dopiskiem "Odstąpienie od umowy",
albo przesłać na e-mail: tomek@autoecu.pl
3. Jeżeli klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: tomek@autoecu.pl, www.autoecu.pl prześle klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej na wskazany powyżej adres lub e-mail. Wzór pisma odstąpienia od umowy w formacie pdf znajdziesz TUTAJ (link do dokumentu).
4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, klient powinien – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w ust. 2 - zwrócić firmie www.autoecu.pl towar, na adres wskazany poniżej:
TMW ELECTRONIC
Tomasz Wieczorek
ul. Raciborska 183
44-210 Rybnik
www.autoecu.pl
z dopiskiem "Odstąpienie od umowy".
5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany powyżej w ust. 3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).
6. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, www.autoecu.pl zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru, zwrócić klientowi uiszczoną przez klienta cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez www.autoecu.pl . Firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek dokona zwrotu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył klient, chyba, że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
8. Firma www.autoecu.pl, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta, do chwili otrzymania towaru z powrotem, lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz klienta.
10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest rzecz podlegająca jednorazowemu wykorzystaniu lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.
11. W przypadku wyboru dostawy w formie przesyłki Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
12. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy albo przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy w zakresie dostawy zamówionych towarów do Kupującego.

X. Reklamacje oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
1. Firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć klientowi towar, bez wad fizycznych i prawnych.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3.Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
towar nie ma właściwości, o których istnieniu www.autoecu.pl zapewniał,
towar został klientowi wydany w stanie niezupełnym.
4. Firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje e-mailem na adres:
tomek@autoecu.pl

7. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, klient ma prawo:
żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady,
złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek albo nie uczynił TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad, lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Klient zamiast zaproponowanego przez www.autoecu.pl usunięcia wady, może żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez www.autoecu.pl.
10. Firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek, może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta, jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez www.autoecu.pl reklamacji, o czym klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez klienta, albo SMS na podany przez klienta nr telefonu, albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez klienta.
12. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu itp.). Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj: Formularz reklamacji – PDF

XI. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sklep internetowy usług drogą elektroniczną.

1.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
2.Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.autoecu.pl jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
XII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu www.autoecu.pl, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu www.autoecu.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Firma TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.autoecu.pl. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.autoecu.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.autoecu.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.autoecu.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
5. Sklep Internetowy jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
6. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
7. Zapis ust. 6 powyżej nie prowadzi jednak do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w kraju miejsca zwykłego pobytu konsumenta.
8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
9. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
10. Wszelkie spory pomiędzy klientem, a firmą TMW ELECTRONIC Tomasz Wieczorek będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

strony internetowe katowice
Copyright © 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 4371517 gościem.
Aktywnych: 4081
Zalogowanych: 0
urlop nad morzem

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest autoecu, siedziba: Rybnik, ul. Raciborska 183.